Kommunikation mellan Japanska makaker


Japanska makaken har ett stort vokalt register, som beskrivits och indelats i 37 olika läten. Man hör dem oftast använda olika slags "rop". Individerna ropar till gruppen för att sätta igång eller avbryta signaler och för att hålla samman gruppen, när den rör sig i skog. Den andra kategorin av läten kan beskrivas som "skall" och är intensivare än de föregående. Skallen omfattar många olika varningsläten, genom vilka makakerna gör de övriga uppmärksamma på fiender. Dessa två kategorier av läten upprepas flera gånger av enskilda individer och riktas mot flocken för att försäkra sig om att meddelandet når fram.

Förutom rop och skall har japanska makaken en annan typ av läten, som kan beskrivas som "skrik", som riktas till en annan individ. I allmänhet är skriken intensiva och följs av aggressivitet eller försvar. De används för att understryka den egna positionen genom att vädja till en tredje part.

En fjärde kategori av läten utgörs av "muttranden", men sådana finns det endast ett fåtal av. De används i dialoger, ansikte mot ansikte. Jämfört med de tidigare nämnda kategorierna är muttrandena mycket uttrycksfulla och mer likt ett språk. De används i följande situationer: lågmäld hälsning, erbjudande om att bli putsad, bejakande av annans önskemål och när någon ber om "förlåtelse". Det bör påpekas, att vissa läten kan variera i uttrycksform och mellan olika flockar.

Förutom kommunikation med läten gör sig japanska makaken också förstådd med ansiktsuttryck och gester. Aggressiva uttryck, parade med motståndarens defensiva uttryck, utgör grundvalen i deras visuella värld, som tillsammans med ropen och skriken bidrar till att forma de sociala relationerna. Uttryck för sinnesrörelser och koketterande har iakttagits. Smackande med läpparna eller läpprörelser, då läpparna trutar ut och öppnas och stängs snabbt, har observerats, när hannarna visar upp sig sexuellt för en åtrådd hona, eller när de ber om förlåtelse.


Skriv en kommentar

Makaker.se - För dig som vill lära dig mer om makaker